Ansprechpartner

Unser Team

Geschäftsführer des Sozialamtes
LENERTZ Alain ' 26 81 91 -381 alain.lenertz@osnos.lu

Verwaltung und Buchhaltung
PEUSCH Danièle ' 26 81 91 -388 daniele.peusch@osnos.lu
DELLI ZOTTI Pia ' 26 81 91 -389 pia.dellizotti@osnos.lu
Fax: '26 81 91 - 391

Empfang und Sekretariat
LANNERS Kyra ' 26 81 91 -379 kyra.lanners@osnos.lu
NOESEN-MEYERS Mireille ' 26 81 91 -392 mireille.noesen-meyers@osnos.lu
Fax: '26 81 91 - 390

Sozialkoordinatorin
WINTER-HOFFMANN Malou, sozialmedizinische Assistentin '80 92 15 oder ' 26 81 91 - 396 malou.winter@osnos.lu

Gemeinde Diekirch
WINTER-HOFFMANN Malou, sozialmedizinische Assistentin ' 80 92 15 oder ' 26 81 91 -396  malou.winter@osnos.lu (2,3,4)
PHILIPPE Annick, Sozialassistentin '26 81 91 -398 annick.philippe@osnos.lu
GLOD Elisabeth, Sozialassistentin '26 81 91 -393 elisabeth.glod@osnso.lu (9)
WEBER Jessica, Sozialassistentin '26 81 91 -334 jessica.weber@osnos.lu (1,5,6,7,8)
SCHOMMERS Elisa, Sozialassistentin '26 81 91 -380 elisa.schommers@osnos.lu (0) Härbierg B-Z)
BENTZ Luc, Sozialassistent '26 81 91 397 luc.bentz@osnos.lu (Härebierg A)

Gemeinde Bettendorf, Bourscheid (A-G Les Laurentides) und Mertzig
GLOD Elisabeth, Sozialassistentin '26 81 91 -393 elisabeth.glod@osnos.lu

Gemeinde Ettelbrück
BENTZ Luc, Sozialassistent ' 26 81 91 -397 luc.bentz@osnos.lu (2,3,4,5)
ZENNERS Josée, sozialmedizinische Assistentin ' 26 81 91 -382 josee.zenners@osnos.lu (6-8)
GLOD Elisabeth, Sozialassistentin ' 26 81 91 -393 elisabeth.glod@osnos.lu (9)
SCHOMMERS Elisa, Sozialassistentin '26 81 91 -380 elisabeth.glod@osnos.lu (0+1)
PHILIPPE Annick, Sozialassistentin '26 81 91 -398 annick.philippe@osnos.lu (Warken)

Gemeinde Colmar-Berg und Schieren
MILLMEISTER Joëlle, Sozialassistentin ' 26 81 91 -398 joelle.millmeister@osnos.lu

Gemeinde Feulen und Bourscheid (ausser A-G Les Laurentides)
HAMEN Martine, Sozialassistentin ' 26 81 91 -399 martine.hamen@osnos.lu

Gemeinde Erpeldingen an der Sauer
SCHOMMERS Elisa, Sozialassistentin '26 81 91 -380

Agent régional d'action sociale
JONES Michelle, Sozialassistentin ' 26 81 91 -395 michelle.jones@osnos.lu
BERTINI Vanessa, Sozialassistentin '26 81 91 -383 vanessa.bertini@osnos.lu
HAMEN Martine, Sozialassistentin '26 81 91 -399 martine.hamen@osnos.lu
FERREIRA LOMBA Katia, Sozialassistentin '26 81 91 -368 katia.lomba@osnos.lu
LORANG Anne '26 81 91 -371 anne.lorang@osnos.lu

Wohnungswesen
ENGEL René, Leiter der Struktur "Service d'Accompagnement, de Logement et de Travail"  ' 26 81 91 - 394 rene.engel@osnos.lu
BERTINI Vanessa, Sozialassistentin '26 81 91 -383 vanessa.bertini@osnos.lu
WEBER Jessica, Sozialassistentin '26 81 91 - 334 jessica.weber@osnos.lu

Arbeitsstruktur « Projekt Arcade » 12, rue de l’Arcade 
ENGEL René, Leiter der Struktur "Projet Arcade" ' 26 81 91 -384 rene.engel@osnos.lu
GRETHEN Bianca, Teambetreuung ' 26 81 91 -365 bianca.grethen@osnos.lu
HANSEN Théo, Teambetreuung ' 26 81 91 -386 theo.hansen@osnos.lu
NOTARNICOLA Laurent, Teambetreuung ' 26 81 91 -385 laurent.notarnicola@osnos.lu

 Fax: ' 81 08 63

Zusatzprojekt Arcade Sozialhaus 40, avenue Salentiny
DEMUTH-GIERES Lucienne, Teambetreuung ' 26 81 91 -360 lucienne, demuth-gieres@osnos.lu
ZINNEN Sonja, Teambetreuung ' 26 81 91 -360 sonja.zinnen@osnos.lu